Términos y condiciones de uso de nuestro pagina web y la aplicación Almonte Leclerc

 

ALGEMENE EN GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Door deze website (AlmonteLeclerc.eu) of een van de andere websites of applicaties van Ons te gebruiken en te bekijken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat, mag u deze Website niet gebruiken. Wij mogen de Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving aan u wijzigen en raden u daarom aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de Algemene Voorwaarden te bekijken. Door deze Website te gebruiken nadat we eventuele wijzigingen hebben geplaatst, gaat u ermee akkoord deze wijzigingen te accepteren, ongeacht of u deze daadwerkelijk hebt gelezen.

PRIVACY

Lees ons Privacybeleid en Cookiebeleid, waaraan uw bezoek aan deze Website ook is onderworpen en die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Al het materiaal, met inbegrip van afbeeldingen, details, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, videoclips, tekst, software, graphics, scripts, logo's en ander materiaal dat deel uitmaakt van deze Website (gezamenlijk de 'Inhoud') is exclusief (direct of indirect) eigendom van de Groep en/of leveranciers van informatie aan ons. De Inhoud valt onder de bescherming van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, imago-uitingen en andere rechten van intellectuele of andere eigendom van de Groep. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden worden verleend, zijn aan ons voorbehouden. Alle merken, logo's en ontwerpen van ons die verschijnen op een van de Websites van ons zijn de exclusieve handelsmerken en servicemerken (direct of indirect) van ons. Er wordt u geen licentie of recht toegekend of verleend op enige van deze merken, logo's en ontwerpen en andere eigendomsrechten van ons. Alle andere handels- en servicemerken die op de Websites van ons voorkomen en die geen eigendom van ons zijn, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE; BEPERKINGEN

U mag deze Website en de Inhoud ervan alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik van de website of de inhoud ervan is streng verboden, met inbegrip van, zonder enige beperking, het wijzigen, verwijderen, wissen, verzenden, publiceren, distribueren, proxy-caching, uploaden, posten, herdistribueren, opnieuw in licentie geven, verkopen, dupliceren, opnieuw publiceren of op enige andere wijze verspreiden ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons of de eigenaar. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken of logo's van de Groep op te nemen, of metatags of andere verborgen tekst gebruiken. U mag geen koppeling naar de Website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van spiders, robots en vergelijkbare hulpprogramma's voor het verzamelen of uitpakken van gegevens is uitdrukkelijk verboden. U mag, uitsluitend voor uw privé-gebruik, een kopie van de Inhoud die op de Website wordt getoond weergeven en afdrukken en een kopie van Inhoud die voor downloaden bedoeld is downloaden, maar u mag de Inhoud op geen enkele manier wijzigen, waaronder mede begrepen wordt, zonder beperking, het verwijderen of wijzigen van kennisgevingen van auteursrechten of andere vormen van eigendom. Wanneer u materiaal kopieert of downloadt, worden daardoor geen rechten, inclusief eigendomsrechten, of belangen ten aanzien van de Inhoud aan u overgedragen. De informatie die op deze Website wordt aangeboden is gratis en alleen bedoeld ter informatie, en schept geen zakelijke of professionele dienstverhouding tussen u en ons.

ONLINE GEDRAG

U gaat ermee akkoord de Website alleen voor wettige doeleinden te zullen gebruiken. Het is u verboden onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, godslasterlijk, haatdragend materiaal, of ander materiaal dat tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden, naar of via de Website te verzenden of hierop te plaatsen. Wij mogen de inhoud en elektronische berichtgeving van elke aard (met inbegrip van uw profiel, e-mailadres en andere gegevens) openbaar maken (1) om aan de wet, regels of verzoeken van overheidswege te voldoen; (2) als openbaarmaking noodzakelijk of aangewezen is voor het functioneren van de Website; en (3) om de rechten en het eigendom van ons, de eraan gelieerde bedrijven en uzelf te beschermen.

NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij spannen ons naar redelijkheid in nauwkeurige en actuele informatie te bieden, maar wij garanderen niet dat de informatie op deze Website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel en foutvrij is, noch dat de Website virusvrij is. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor fouten of omissies op deze Website. Hoewel wij te allen tijde zonder kennisgeving aan u de Inhoud mogen aanpassen, de Website mogen verbeteren en fouten en omissies mogen herstellen, zijn wij daartoe niet verplicht. Wij zullen proberen de informatie tijdig bij te werken maar zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden. Alle gebruik dat u van de op deze Website aangeboden informatie maakt, is geheel voor uw eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, winstderving of andere schade die uit uw gebruik van deze Website voortvloeit.

KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Koppelingen op deze Website kunnen naar services en websites leiden die niet door ons worden beheerd of geëxploiteerd. Wij bieden die koppelingen aan voor uw gemak en ter informatie. Een koppeling houdt geen goedkeuring in van de betreffende website of service. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor andere websites of services. Alle gebruik dat u maakt van een website of service waarmee u via een koppeling vanaf deze Website toegang toe krijgt, is geheel voor uw eigen risico.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN DOOR DE GROEP ALS ZODANIG ('AS IS') EN NAAR BESCHIKBAARHEID ('AS AVAILABLE') AANGEBODEN, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE DAN WEL STILZWIJGENDE BELOFTE OF GARANTIE. DE GROEP WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT HANDELSKWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHTEN EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIGERLEI RECHT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR VERGOEDING VAN DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE, INCIDENTELE, FEITELIJKE OF BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, WINST- OF INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET DEZE WEBSITE, WEBSITES OF SERVICES WAARMEE U VANAF DEZE WEBSITE EEN KOPPELING MAAKT OF VOOR HET KOPIËREN, WEERGEVEN OF GEBRUIKEN ERVAN, ONGEACHT DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE VORDERING, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN, OMISSIES, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN HET FUNCTIONEREN VAN DE DIENST, ONGEACHT DE REDEN ERVAN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE IN VERBAND STAAT MET WEBSITES VAN DERDEN, OF DE INHOUD DAARVAN, WAARTOE U VIA KOPPELINGEN OP DEZE WEBSITE TOEGANG VERKRIJGT, NOCH VOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF UW GEBRUIK VAN APPARATUUR OF SOFTWARE IN VERBAND MET DEZE WEBSITE. De wetgeving staat geen beperking van stilzwijgende garanties toe of uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schadevergoeding. Als dergelijke wetgeving op u van toepassing is, kunnen sommige van de bovenstaande afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen, of allemaal, niet op u van toepassing zijn, maar onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het een bedrag van 500 EURO.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen vorderingen, gerechtelijke procedures, eisen, verlies of schade (met inbegrip van honoraria en onkosten van advocaten) van derden die voortkomen uit of in verband staan met inbreuk op deze Algemene Voorwaarden door u of die voortkomen uit of in verband staan met uw gebruik van de Website of inbreuk door u op rechten van derden.

VERHAAL WEGENS INBREUK

Wij behouden ons alle rechtsmiddelen voor in verband met inbreuk op deze Algemene Voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht toegang vanaf een bepaald IP-adres te blokkeren.

FEEDBACK EN ANDERE SUGGESTIES

Alle feedback, ideeën en andere suggesties die u via deze Website doorgeeft, zullen als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom worden beschouwd en mogen door ons voor ongeacht welk doel openbaar worden gemaakt of gebruikt zonder enige verplichting tot vergoeding aan u. Alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, zullen in overeenstemming met ons Privacybeleid met respect worden behandeld.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Website en de inhoud ervan worden uitsluitend getoond met het doel de beschikbare diensten te promoten. Deze Website wordt beheerd en geëxploiteerd door onze ingenieur vanuit de locatie waar hij of zij zich op dat moment begeeft. U bent ervoor verantwoordelijk de wetten van het rechtsgebied van waaruit u toegang tot deze Website hebt na te leven, en u gaat ermee akkoord dat u geen toegang tot de informatie op deze Website zult verkrijgen of die informatie gebruiken met schending van die wetten. Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van deze Website zijn onderworpen aan het materieel recht van Nederland. Het niet afdwingen door ons van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Met inachtneming van het volgende artikel, zal elke claim of controverse met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot deze Website worden opgelost door een onafhankelijke mediator die door ons wordt uitgekozen. Mocht de mediation niet slagen dan is de rechtbank te Amsterdam de aangewezen rechtbank om kennis te nemen van het geschil. De uitspraak van deze rechtbank is bindend voor de partijen. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht mag geen geval middels een voeging of anderszins worden gevoegd bij een ander geval waarbij een partij betrokken is die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen.

DIVERSEN

Indien te eniger tijd wordt vastgesteld dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de rest van deze Algemene Voorwaarden. Ongeacht wetgeving in strijd met het navolgende moeten (rechts)vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze Website of deze Algemene Voorwaarden worden ingediend binnen een (1) jaar na het ontstaan van de (rechts)vordering, of deze zijn voor altijd uitgesloten. De paragraaftitels in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak.

CONTACT OPNEMEN

Als u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot de Website, kunt u deze sturen naar contact@almonteleclerc.eu

DETAILS VOOR EIGENDOM VAN WEBSITE

Deze Website is de website van Leclerc Administratie en de inhoud van deze website wordt uitsluitend bepaald door Leclerc Administratie. Leclerc Administratie is geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer: 74439340

MEI 2020

 

 

 

 
 

Arriba